lnterkerkelijk koor Langweer
start.

repertoire.

dirigent.

begeleiding.

agenda.

contact.

links.

vrienden IKL.

privacy.

Privacyverklaring

 

Het Interkerkelijk Koor Langweer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Het Interkerkelijk Koor Langweer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

    De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

    Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;

     Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Interkerkelijk Koor Langweer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen of opmerkingen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens.

 

Interkerkelijk Koor Langweer

p.a. mw. E. Theel

Foekjesteech 12

8525 EH Langweer

Telefoon 0513-436900

E-mail secretariaat@koorlangweer.nl

 

   Verwerking van persoonsgegevens

    van   verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Interkerkelijk Koor Langweer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

   - Administratieve doeleinden

   - Het uitvoering geven aan het lidmaatschap

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   - Het lidmaatscha

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Interkerkelijk Koor Langweer de volgende persoonsgegevens van u vrage

   - Naar

   - Adres

   - Woonplaats

   - Telefoonnummer

   - E-mailadres

    - Geboortedatum

   - Trouwdatum

   - IBAN nummer

   - Stemsoort

Uw persoonsgegevens worden door het Interkerkelijk Koor Langweer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen:

   - gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Interkerkelijk Koor Langweer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

   - Het fotograferen van individuele leden voor plaatsing in een smoelenboek

   - Het fotograferen van individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite en in programmaboekjes

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   - De schriftelijke toestemming van de betrokkene

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Interkerkelijk Koor Langweer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   - Naam

   - Adres

   - Woonplaats

   - Telefoonnummer

   - E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Interkerkelijk Koor Langweer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen:

   - Gedurende de afgesproken periode op basis van de schriftelijk gegeven toestemming of tot intrekking van die toestemming.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Interkerkelijk Koor Langweer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

   - Het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, in het programmaboekje en voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   - De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang
 

Motivering: voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek.

Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s  te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het maken van bezwaar.

 

Uw persoonsgegevens worden door Interkerkelijk Koor Langweer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking:

   - Gedurende 3 jaar

 

    Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

    - Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma   

    - Het verzorgen van posters en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

    Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

   Bewaartermijn

Het Interkerkelijk Koor Langweer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

   Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

   - Alle personen die namens Interkerkelijk Koor Langweer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

   - Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

   - Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

   - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

   - Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

   - Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die

wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
   Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

   Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

privacy